top of page

Договір публічної оферти

ФОП Поворознюк Д.I. (далі — Виконавець) публікує даний договір, що є публічним договором-офертою (далі — Договір) і має відповідну юридичну силу, про надання послуг, на адресу фізичних осіб (далі — Батьки).


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Відповідно до умов передбачених цим Договором, Виконавець приймає на себе зобов'язання, протягом терміну, встановленого Договором, надавати послуги з організації дитячого відпочинку Дитини сфокусованого на футболі, на території футбольної бази «Рух», 9, вул.Хмельницького, Винники, Львівська обл. (надалі – Табір), а Батьки зобов’язується прийняти та оплатити надані Виконавцем послуги, відповідно до умов цього Договору.
1.2. Надання Виконавцем послуг з організації дитячого відпочинку Дитини в Таборі включає наступні заходи:
- 3-разове збалансоване харчування з акцентом на овочі, фрукти, каші;
- організація проживання дітей у 4-х місних номерах;
- видача тренувальної форми (футболка , шорти , гетри);
- проведення з дітьми ігрових занять, спортивних змагань, вікторин, конкурсів та Заняття з англійської мови;
- забезпечення безпечних умов відпочинку дітей під керівництвом професійних тренерів по футболу;
- надання першої медичної допомоги в разі хвороби або травмування Дитини.


2. ЦІНА ДОГОВОРУ
2.1. Повна вартість послуг організації відпочинку Дитини в Дитячому футбольному таборі складає ціну відповідно до ціни вказаної на сайті www.trendets.com.ua.
2.2. Оплата послуг Виконавця здійснюється на умовах передоплати у розмірі 1000 грн за одну Дитину. Інша частина оплати може бути внесена в день початку зміни шляхом внесення відповідної суми в касу Виконавця або на розрахунковий рахунок Виконавця.

3. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
3.1. Надання послуг за цим Договором здійснюється в період обраної зміни згідно розділу вказаного на сайті www.trendets.com.ua.

4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Права та обов’язки Батьків:
4.1.1. Права Батьків:
отримувати необхідні консультації з питань, що стосуються особливостей літнього дитячого відпочинку;
здійснювати контроль умов відпочинку, включаючи умови проживання та харчування Дитини;
направити на відпочинок Дитину, за умови надання Виконавцю медичної довідки встановленої форми.
4.1.2. Обов'язки Батьків:
інформувати Дитину про правила поведінки в Дитячому футбольному таборі;
забезпечити Дитину на час перебування в у Таборі необхідним одягом, взуттям, засобами гігієни;
до прибуття Дитини в Табір, забезпечити проходження Дитиною медичного огляду і надати Виконавцю медичну довідку встановленої форми;
надати інформацію працівникам Табору, про індивідуальні особливості (алергія, індивідуальні медикаменти та ін.) Дитини, у письмовій формі, до дати заїзду у табір, вказаної в пункті 3.1.
своєчасно здійснювати оплату Виконавцеві згідно умов передбачених цим Договором;
відшкодовувати матеріальні збитки, завдані майну Виконавця винними діями Дитини;
передати уповноваженому представнику Виконавця достовірні і повні відомості, що стосуються стану здоров'я Дитини, які підтверджуються медичною довідкою.
4.1.3. Батьки зобов’язані на вимогу Виконавця забрати за власний рахунок Дитину в разі:
1) грубого порушення правил безпеки, включаючи самовільне полишення території Табору;
2) грубого порушення розкладу дня, дисципліни, правил поведінки в Табору або суспільних місцях;
3) невиконання законних вимог педагогів, тренерів та іншого персоналу Табору;
4) неприпустимої поведінки по відношенню до інших дітей і персоналу Табору та/або їх майна;
5) нанесення моральної чи фізичної шкоди іншим дітям;
6) виявлення у Дитини хвороби, що виключає подальше перебування в Оздоровчому закладі.
4.1.4. В разі порушення обов’язку забрати Дитину за вищезазначених обставин Батьки зобов’язані відшкодувати потерпілим всі понесені у зв’язку з цим збитки.
4.1.5. Надати необхідні документи для зарахування та перебування Дитини у таборі, в тому числі довідку компетентного медичного закладу про відсутність протипоказань до занять спортом у дитини. У разі неподання довідки батьки несуть повну відповідальність за наслідки проведення занять для здоров'я Дитини.
4.2. Права та обов’язки Виконавця:
4.2.1. Права Виконавця:
- самостійно обирати спосіб реалізації розважальної, оздоровчої програми, що не суперечить договору та чинному законодавству України;
- самостійно комплектувати персонал відповідно до затвердженої програми та взятих на себе зобов'язань;
- в разі невиконання Батьками умов п. 2.2. цього Договору, не приймати Дитину до оздоровчого закладу;
- в разі невиконання Батьками обов’язків щодо надання повного пакету документів, передбаченого положеннями цього Договору, забезпечення дитини одягом та інше, не приймати Дитину до Табору.
4.2.2. Обов'язки Виконавця:
надати послуги, передбачені цим Договором;
надати послуги з організації спортивно-оздоровчих заходів у період дитячого відпочинку;
надати послуги з організації розважальних заходів, що сприяють активному, різнобічному відпочинку відповідно до затвердженої програми;
охороняти життя і здоров'я Дитини в період зміни, тривалістю відповідно до п. 3.1. цього Договору;
надавати першу медичну допомогу Дитині у разі хвороби або травмування Дитини, забезпечивши наявність необхідних медичних засобів та лікарських препаратів для забезпечення першої допомоги або профілактики захворювань;
ознайомити Дитину та Батьків з правилами поведінки в Таборі, внутрішнім розпорядком і вимагати від Дитини їх дотримання;
- сприяти інтелектуальному, особистісному і фізичному розвитку Дитини.
4.3. Дитина зобов’язана:
4.3.1. Приймати участь в реалізації програми Табору;
4.3.2. Виконувати вимоги, правила проживання;
4.3.3. Виконувати розклад дня, який встановлено на кожен день;
2.3.4. Не залишати територію Табору без відповідної згоди;
4.3.5.Виконувати санітарно-гігієнічні вимоги, слідкувати за своїм зовнішнім виглядом, одягом;
4.3.6. З повагою відноситись до майна Табору;
4.3.7. У випадку поганого самопочуття негайно повідомити про це свого тренера або медичного співробітника;
4.3.8 Не робити дій, які наносять шкоду своєму здоров’ю та здоров’ю оточуючих;
4.3.9. Категорично забороняється в Таборі:
Куріння, вживання наркотичних речовин та алкогольних напоїв. Порушення цього правила веде до негайного відрахування з Дитячого футбольного табору та відправку додому за рахунок Батьків;
4.3.10. При направленні в Табір Дитина зобов’язана ознайомитись з даними правилами і у випадку неможливості їх виконання відмовитись від поїздки до Табору.

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. У разі дострокового виїзду Дитини з причин, які не залежать від Виконавця до завершення зміни, сплачені Батьками грошові кошти не компенсується.
5.2. У разі відмови Батьків від передплачених послуг Виконавець не повертає кошти. Дату зміни можна замінити на іншу , попередивши не менш ніж за 7 днів до початку зміни.
5.3. Виконавець, не несе відповідальність за збереження особистого майна Дитини, яке знаходиться у кімнатах відпочинку і не були здані на відповідальне зберігання Виконавцю.
5.4. Підписанням цього Договору, Батьки підтверджують, що з правилами поведінки в Таборі, правилами техніки безпеки та правилами внутрішнього трудового розпорядку ознайомлені.
5.5. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання і діє до повного виконання зобов'язань Сторонами за цим Договором.
5.6. Всі зміни та доповнення до цього договору можливі лише за обопільною згодою Сторін, які підписуються Сторонами і набувають чинності з моменту їх підписання.
5.7. Усі суперечки та розбіжності між Сторонами, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а в разі неможливості такого врегулювання суперечка вирішується в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.
5.8. Батьки, підписанням цього Договору, надає Виконавцю безстрокову згоду на обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання, використання або передачу третім особам) своїх персональних даних та персональних даних Дитини, яка буде перебувати Дитячому футбольному таборі в період зазначений в п. 3.1. цього Договору, та підтверджують, що письмово повідомлені про включення його персональних даних до баз персональних даних Виконавця з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин, адміністративно-правових, податкових, відносин у сфері бухгалтерського обліку та інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до діючого законодавства.
5.9.1. Обсяг персональних даних, які включаються до баз персональних даних Виконавця, визначається відповідно до цього Договору, а також відповідно до чинного законодавства України, що регулює здійснення господарської діяльності та не перевищує обсяг, необхідний для досягнення мети обробки персональних даних.
5.9.2. У випадку, якщо під час виконання даного Договору Замовником будуть повідомлені Батькам персональні дані стосовно інших фізичних осіб – представників Замовника, які можуть бути ідентифіковані відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», то Замовник, який надає такі персональні дані гарантує, що такі персональні дані зібрані та передані за повної згоди осіб, яким вони належать, та такі особи належним чином повідомлені про вищезазначену мету обробки персональних даних іншою Стороною, та Сторона, якій передаються такі персоналі дані звільнена від зобов'язання повідомляти власників персональних даних про включення їх персональних даних до відповідної бази. Порушення вищевказаних гарантій надає право Виконавцю, який зазнав будь-якої майнової шкоди внаслідок такого порушення, вимагати від Сторони-порушника відшкодування дійсних прямих збитків у повному обсязі. Доступ до баз персональних даних Сторін надається відповідно до чинного законодавства України.
5.9.3. Підписанням цього Договору, Замовник підтверджує, що повідомлений про свої права як суб’єкта персональних даних, відповідно до ст.8 Закону України «Про захист персональних даних».
5.10. Виконавець, не несе відповідальності за наслідки які можуть настати в результаті відповідного відпочинку Дитини в Дитячому футбольному таборі, в разі невиконання Батьками умов щодо надання інформації про стан здоров’я Дитини.
5.11. Договір складено у двох примірниках українською мовою, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань по даному Договору, якщо воно викликано обставинами непереборної сили (форс-мажор), таких як: стихійні лиха, пожежі, повені, землетруси, війна, епідемії та пандемії, блокада, окупація, ембарго, заборони на експорт (імпорт), акти або закони, видані державними органами та які знаходяться під їхнім контролем.
6.2. У випадку настання обставин непереборної сили, строк виконання зобов'язань відсувається відповідно до часу, на протязі якого будуть діяти такі обставини. Якщо ці обставини і їх наслідки будуть продовжуватися більш 3 (трьох) місяців, то кожна зі сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань по даному Договору й у цьому випадку жодна зі сторін не буде мати право на відшкодування іншою стороною можливих збитків.
6.3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за Договором у зв'язку з настанням форс - мажорних обставин, зобов'язана негайно повідомити (телефоном, факсом, електронним листом) іншу сторону, а також на протязі 15 (п'ятнадцяти) днів зі дня настання форс - мажорних обставин вислати повідомлення установленої форми, видане представником відповідної Торгової (Торгово-промислової) палати з указівкою наявності зазначених вище подій, дати їх настання і тривалості.
6.4. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

bottom of page