top of page

Договір публічної оферти

Приймаючи цю публічну оферту, Ви погоджуєтесь зі всіма викладеними нижче умовами і підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі її положення та укладаєте на цих умовах договір про надання послуг. У разі, якщо Ви не погоджуєтесь з умовами цієї публічної оферти, чи Вам не зрозумілі певні положення, пропонуємо Вам зв'язатись з нами за тел.: +380675955644 або написати на електронну пошту: Trendets.camp@gmail.com. Trendets Camp (через ФОП Гнатишин Світлана Зіновіївна) пропонує фізичним та юридичним особам (далі – Учасник) (разом у тексті – Сторони, окремо Сторона) приєднатися до цього договору публічної оферти про надання послуг (далі – Договір) на визначених у ньому умовах та відповідно до обраного переліку послуг. Приєднанням до цього Договору також вважатимуться конклюдентні дії: проставлення галочки навпроти поля «Ознайомлений із публічною офертою» та/або оплата рахунку чи використання онлайн платіжного засобу для оплати за участь в івенті. У разі незгоди з умовами цього Договору укладення договору приєднання не є можливим.

1. Визначення термінів та загальні положення

1.1. Послуги – набір послуг, що надаються Організатором в порядку і на умовах, визначених цим Договором та передбачені Програмою Івента, яка розміщена на сайті https:// www.trendets.com.ua/

1.2. Публічна оферта (далі – «Оферта», «Договір») – публічна пропозиція, адресована необмеженому колу фізичних осіб, укласти Договір на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.3. У цьому договорі Cайт Організатора – це веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://www.trendets.com.ua/, яка є офіційним джерелом інформування Учасників про Організатора та послуги, які їм надаються.

1.4. Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття Замовником умов в тому вигляді, в якому вони викладені в тексті цієї Оферти.

1.5. Учасник – фізична або юридична особа, яка вчинила Акцепт цієї Оферти і сплатила вартість послуг Організатора. 1.6. Сторони – Учасник та Організатор.

1.7. Івент – виражений у проведення та організації спортивного табору Учаснику

1.8. Програма Івенту – детальні умови надання конкретної послуги, що викладені на сайті https://www.trendets.com.ua/


2. . Предмет договору
2.1 Організатор бере на себе зобов’язання надати Замовнику послуги з організації проходження і участь Учасника в Заході Організатора на платній основі у відповідності до умов цього Договору, а Учасник зобов’язується прийняти та здійснити оплату таких послуг.

2.2 Учасник зобов’язується оплатити Організатору вартість Івенту.

2.3 Сторони домовилися, що детальний зміст Івенту відповідно цієї Оферти зазначається у відповідній Програмі Івенту, яка розміщується на Сайті https://www.trendets.com.ua/.

2.4 Сторони погоджуються, що Організатор не гарантує будьяких фінансових чи інших результатів застосування Учасником Івенту, придбаних у Організатора, в своїй діяльності.

2.5 Ніякі претензії за результативністю застосування Учасником знань і навичок, отриманих в результаті надання Організатором послуг, не можуть бути пред’явлені Організатору. Відповідальність за використання таких знань і навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті використання таких знань і навичок цілком і повністю лежить на Учаснику.

2.6 Погоджуючись з умовами Договору, Замовник підтверджує свою правоздатність та дієздатність, законне користування банківською платіжною карткою, а також усвідомлює відповідальність за зобов’язання, що покладаються на нього у результаті укладання цього Договору.

3. Умови надання послуг
3.1 Послуги надаються у вигляді проходження програми Івенту, при особистій присутності Учасника.

3.2 Учасник самостійно вибирає пакет Івенту на сайті Організатора відповідно до відповідної Програми і здійснює оплату. Акцептом цієї Оферти є заповнення онлайн-форми заявки на надання Послуг на Сайті Організатора з наступною частковою оплатою вартості відповідного Івенту і означає повне і беззастережне прийняття Учасником умов цієї Оферти і прирівнюється до власноручного підпису Учасника під Договором.

3.3 З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Організатора, ця Оферта вважається акцептованою. З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Учасника від Договору є неможливою.

3.4 У разі відмови Учасника від Послуг пізніше, грошові кошти, отримані Організатором, Учаснику не повертаються.

3.5 Послуга вважається наданою з моменту виконання Організатором всіх дій, передбачених у відповідній Програмі Івенту

4. Права і обов’язки Організатора:
4.1 Організатор має право:

4.1.1 Самостійно організовувати процес надання Послуг Учаснику, визначати всі необхідні умови надання Послуг на власний розсуд.

4.1.2 Отримувати від Учасника інформацію, необхідну для надання Послуг за цим Договором.

4.1.3 Отримати за надані Послуги оплату в розмірах і строки, передбачених цим Договором та відповідною Програмою Івенту.

4.1.4 Скасовувати, переривати або переносити Івент, змінювати його зміст, розклад, тематику, перелік доповідачів та інші параметри з обов’язковим повідомленням Учасника.

4.1.5 Опублікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Учасником в процесі проходження Івенту, без будь-яких обмежень або компенсації з боку Учасника.

4.2. Організатор зобов’язується:

4.2.1 Прийняти від Учасника заявку на надання Послуг, заповнену на Сайті Виконавця.

4.2.2 Надавати Учаснику Послуги відповідно до цього Договору та відповідної Програми Івенту.

4.2.3 Інформувати Учасника про правила та вимоги до організації надання Послуг, вимоги до їх якості та змісту, про права та обов’язки Організатора при отриманні послуг.

4.2.4 Розробити Програму Івенту, відповідну умовам цього Договору.

4.2.5 При необхідності забезпечити Учасника усіма необхідними матеріалами та інформацією для проходження Івенту.

5. Права та обов’язки Учасника.
5.1 Учасник має право:

5.1.1 Отримати послуги належної якості відповідно до Програми Івенту і даною офертою.

5.1.2 Отримати від Організатора всі необхідні матеріали та інформацію для проходження Івенту. Звертатися до Організатора з питань, пов’язаних з наданням Послуг.

5.1.3 У будь-який час знайомитися з діючою Програмою Івенту на Сайті https://www.trendets.com.ua/.

5.2 Учасник зобов’язується:

5.2.1 Вказувати достовірну, повну і точну інформацію про себе при заповненні заявки на надання Послуг та/або реєстрації на Сайті. Якщо інформація в заявці виявляється недостовірною, Організатор не несе відповідальності за неможливість встановлення зв’язку з Учасником і надання послуг за даним Договором.

5.2.2 Своєчасно вносити плату за Послуги в розмірах і в строки, встановлені цим Договором та Програмою Івенту.

5.2.3 Утримуватися в процесі проходження Івенту від дій, які: порушують вимоги чинного законодавства, ображають інших учасників Івенту, в тому числі, але не обмежуючись пропагувати ненависть, дискримінацію за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознакою, використовувати нецензурні вирази та/або гучні розмови, створювати шум за допомогою різних пристроїв тощо, можуть перешкодити іншим Учасникам, запрошеним особам або спікерам брати участь у Івенті і отримувати інформацію в процесі його проходження. Можуть завдати шкоду матеріальним цінностям інших Учасників, запрошених осіб, спікерів або Організатора, власників приміщення, в якому проводиться Івент. принижують честь, гідність, ділову репутацію Організатора, інших Учасників, запрошених осіб або спікерів, в тому числі, але не обмежуючись шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках або будь-яким іншим публічним способом.

5.2.4 Виконувати вимоги чинного законодавства та вимоги Договору, пов’язані з наданням Послуг.

5.2.5 Не порушувати права інтелектуальної власності Організатора.


6. Вартість послуг і порядок оплати.

6.1 Загальна вартість послуг, наданих Організатором за цим Договором складається із загальної суми сплачених Замовником коштів.

6.2 Вартість конкретного формату Івенту визначається Організатором у відповідній Програмі, яка розміщується на Сайті https://www.trendets.com.ua/ або ж повідомляється менеджером Організатора особисто Учаснику.

6.3 Вартість передбачених цим Договором послуг оплачується Учасником на умовах часткової передоплати шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на рахунок Організатора або за допомогою оплати на сайті, якщо інше не передбачено відповідною Програмою Івенту.

6.4 Послуги вважаються сплаченими з моменту надходження грошових коштів на рахунок Організатора.

6.5 У разі дострокового припинення дії Договору за ініціативою Організатора – Організатор повертає кошти тільки за Івент, який був оплачений Учасником, але не був проведений Організатором.

6.6 Вартість участі в Івенті не може змінюватися з моменту отримання оплати Учасника Організатором.

7. Відповідальність Сторін.

7.1 За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

8. Форс-мажор.

8.1 Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління тощо, що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).

8.2 Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового підтвердження настання форс-мажорних обставин.

8.3 Сторона, для якої наступили вказані обставини, зобов’язується негайно повідомити іншу Сторону та надати відповідні підтверджувальні документи.

9. Обробка персональних даних.

9.1 Учасник дає згоду на використання і обробку своїх персональних даних (персональних даних своїх співробітників) в адміністративно-правових і комерційних цілях. Згода надається щодо персональних даних на здійснення будь-яких дій, допустимих відповідно до законодавства і які необхідні для виконання цього Договору, включаючи: збір, систематизацію, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передачу (надання, доступ), включаючи транскордонну передачу, знеособлення, блокування, знищення; з використанням і без використання засобів автоматизації як способів обробки персональних даних. При цьому Учасник дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах з метою виконання вимог законодавства та даних договірних зобов’язань з дотриманням вимог чинного законодавства.

 

10. Термін дії оферти

10.1 Ця Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті Організатора і діє до моменту її відкликання.

10.2 Організатор має право в будь-який час внести зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Організатором змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Оферти.

 

11. Заключні положення

11.1Сторони встановили, що будь-які спори і претензії будуть вирішуватися шляхом переговорів.

11.2 Сторони усвідомлюють, що послуги надаються Організатором, який зареєстрований і діє відповідно до законодавства України.

11.3 Акцептуючи дану Оферту Учасник погоджується, що всі суперечки, пов’язані з цим Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Учасник також погоджується, що всі такі суперечки знаходяться у виключній компетенції відповідних судів України

11.4 У всіх випадках, які не передбачені цією офертою, Сторони керуються чинним законодавством України

12. Реквізити Організатора

Найменування отримувача: ФОП Гнатишин Світлана Зіновіївна

Код отримувача: 2888812448

Рахунок отримувача: UA583052990000026004041031673 в АТ КБ Приватбанк

+380675955644

bottom of page